In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

1.    Privacybeleid
2.    Gebruik van persoonsgegevens
3.    Verstrekking aan derden
4.    Cookies
5.    Beveiligen en bewaren
6.    Websites van derden
7.    Minderjarigen
8.    Wijzigingen in deze privacyverklaring
9.    Inzage en wijzigen van jouw gegevens
10.  Autoriteit Persoonsgegevens
11.  Inwerkingtreding


Privacybeleid
Het International Institute for Training (IIT) is een instituut dat cursussen, opleidingen, workshops en lezingen aanbiedt. Via onze website bieden wij diensten en boekbestelling aan. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
Telefonisch, maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18:00 uur: 0485-34 34 26
E-mail: info@toinevandegoolberg.nl
Post: Oude Baan 19, 5854 PJ Nieuw Bergen

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van ons gratis lidmaatschap (Toines Tips), diensten en website  laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze website jij kiest te gebruiken. Zo verwerken wij de gegevens uit de aanmeldingsformulieren voor de verschillende cursussen/opleidingen/workshops, aanmelding voor Toines Tips (nieuwsflits) en bestelling boek De Rehaboom.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • voorletters
 • roepnaam
 • achternaam
 • geboortedatum
 • adres, postcode en woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • website
 • informatie die je zelf invult in ee n open veld, zoals een bericht in het aanmeldformulier zoalsopleiding en relevante werkervaring

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • om jou de mogelijkheid te geven gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website.
 • om jouw aanmelding te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan (o.a. ingangsniveau van de deelnemers bepalen, factuur, informatie cursus/opleiding, certificaat).
 • om je inschrijving voor ons gratis lidmaatschap voor Toines Tips te verwerken
 • om een klacht of je reactie op een klacht te verwerken.
 • om je te benaderen over je klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen
 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post
 • om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.

Verstrekking aan derden
Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van het door jou bestelde product, of aangevraagde dienst. Zo maken wij gebruik van een derde partij (uitgever) voor de afhandeling van de boekbestellingen en geven de gegevens van deelnemers door aan de desbetreffende organisatie voor het verkrijgen van accreditatiepunten na een gevolgde cursus/opleiding.
Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Cookies
Wij gebruiken geen tracking-cookies

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht (o.a. Belastingdienst).

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw ge gevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Telefonisch, maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18:00 uur: 0485-34 34 26
E-mail: info@toinevandegoolberg.nl
Post: Oude Baan 19, 5854 PJ Nieuw Bergen

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 7 mei 2018